URL: czss-ck.hr/?Projekti___Ubla%C5%BEavanje_siroma%C5%A1tva_pru%C5%BEanjem_pomo%C4%87i_najpotrebitijim_osobama_podjelom_hrane_i%2Fili_osnovne_materijalne_pomo%C4%87i

Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći