URL: czss-ck.hr/?O_nama___Podru%C5%BEnica_Prelog

Podružnica Prelog

 

PODRUŽNICA PRELOG

Podružnica Prelog Centra za socijalnu skrb Čakovec osnovana je krajem 2007.g. a teritorijalna joj nadležnost pokriva područje donjeg Međimurja sa oko 25,500 stanovnika, odnosno općine Prelog (grad Prelog, Čehovec, Oporovec, Otok, Čukovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec) općine Donji Vidovec, općina Kotoriba, općina Donja Dubrava, općina Donji Kraljevec (Donji Hrašćan, Donji Kraljevec, Donji Pustakovec, Hodošan, Palinovec, Sveti Juraj u Trnju) općina Sveta Marija (Sveta Marija i Donji Mihaljevec), općina Goričan.

U istoj su stalno zaposlena pet djelatnika, tri VSS diplomirane socijalne radnice, pravnica i administrativni djelatnik.

Područje djelatnosti odnosi se na odjel novčanih naknada i odjel za odrasle osobe. 
Slijedom navedenog rješavamo u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi osim obiteljsko pravne zaštite i smještaja djece izvan vlastite obitelji. 
Isto podrazumijeva priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, naknadu za troškove stanovanja, pravo na troškove ogrijeva, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada do zaposlenja te socijalne usluge (prva socijalna usluga, usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu, usluga savjetovanja i pomaganja obitelji, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), smještaj, boravak, organizirano stanovanje) poslovi skrbništva za odrasle osobe (prijedlozi za lišenje poslovne sposobnosti, imenovanje posebnih i stalnih skrbnika, odobrenja za raspolaganja prihodima i imovinom, odobrenja kupoprodaje nekretnina, traženje i brisanje zabilježba nad nekretninama u vlasništvu štićenika). Dio tih poslova obavlja se timski odnosno uz suradnju pravnika i socijalnog radnika iz odjela za novčane naknade odnosno odjela za odrasle osobe u pogledu utvrđivanja obveze doprinosa troškovima uzdržavanja i smještaja te naknada štete. 
Uz navedeno odjel za odrasle osobe obuhvaća poslove posredovanja prije rastave braka kada nema zajedničke mldb. djece, postupanje u slučaju prijave nasilničkog ponašanja u obitelji, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika (ispunjavanje socijalnih anketa, davanja mišljenja o korištenju izvankaznioničkih pogodnosti, utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za otpust iz državljanstva).

Osim spomenutog djelatnost Podružnice prema upisu u Glavnu knjigu sudskog registra obuhvaća: 
- provođenje izvršenja rješenja o pravima iz socijalne skrbi
- vođenje propisanih očevidnika
- izdavanje uvjerenja i drugih potvrda


drugi stručni poslovi:

 - poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
- obavještavanje stručne i druge javnosti o provođenju djelatnosti socijalne skrbi, poticanje prava korisnika, iniciranje i provođenje socijalne akcije u cilju poboljšanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina
- iniciranje primjena mjera obiteljsko pravne zaštite ili drugih prava u skladu sa posebnim zakonima 
- obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom i Statutom Centra.

 

 

Kontakt podaci:


Uredovno vrijeme Podružnice Prelog je ponedjeljak, srijeda i petak od 8-12 sati.

Centar za socijalnu skrb Čakovec, Podružnica Prelog,
K.Zvonimira 9, 40323 Prelog

Predstojnica Podružnice: Spomenka Dukarić, mag. soc.rada 040/646-572
obavlja i poslove odjela za odrasle osobe za slijedeća naselja: grad Prelog, Otok, Cirkovljan, Čehovec, Donji Hrašćan, Donji Kraljevec, Donji Pustakovec, Goričan, Hodošan, Palinovec, Sv.Juraj u Trnju, Otok

Marija Kranjčec, dipl.soc.radnica; Alenka Marodi Horvat , mag. soc. rada (zamjena): 040/645-718,
obavlja poslove odjela za odrasle osobe za naselja: Oporovec, Čukovec, Draškovec, Hemuševec, Donji Vidovec, Kotoriba, Donja Dubrava, Sveta Marija i Donji Mihaljevec.

Ksenija Kolar Patarčec, dipl.soc.radnica: Emilija Hatlak, mag. soc.rada (zamjena) 040/645-708,
obavlja poslove odjela za novčane naknade za cjelokupni teren u nadležnosti Podružnice Prelog

Maja Sabol Žganec, dipl.pravnica: 040/645-718,
obavlja poslove iz domene rada odjela za odrasle osobe i odjela novčanih naknada

- Roland Tomašić, administrativni djelatnik, centrala: 040/646-573; fax 040/646-572