URL: czss-ck.hr/?O_nama___Podru%C5%BEnica_Mursko_Sredi%C5%A1%C4%87e

Podružnica Mursko Središće


Trg bana Jelačića 6, 40 315 Mursko Središće

Tel:040/543-610, 543-609, 543-721 i 543-695
Fax:040/543-773

Podružnica Mursko Središće je nadležna za slijedeće područje Međimurske županije:

Grad Mursko Središće
Općina Selnica
Općina Sveti Martin na Muri
Općina Vratišinec
Općina Podturen

Područje djelatnosti odnosi se na odjel novčanih naknada i odjel za odrasle osobe. 
Slijedom navedenog rješavamo u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi osim obiteljsko pravne zaštite i smještaja djece izvan vlastite obitelji. 
Isto podrazumijeva priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, naknadu za troškove stanovanja, pravo na troškove ogrijeva, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada do zaposlenja te socijalne usluge (prva socijalna usluga, usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu, usluga savjetovanja i pomaganja obitelji, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), smještaj, boravak, organizirano stanovanje) poslovi skrbništva za odrasle osobe (prijedlozi za lišenje poslovne sposobnosti, imenovanje posebnih i stalnih skrbnika, odobrenja za raspolaganja prihodima i imovinom, odobrenja kupoprodaje nekretnina, traženje i brisanje zabilježba nad nekretninama u vlasništvu štićenika). Dio tih poslova obavlja se timski odnosno uz suradnju pravnika i socijalnog radnika iz odjela za novčane naknade odnosno odjela za odrasle osobe u pogledu utvrđivanja obveze doprinosa troškovima uzdržavanja i smještaja te naknada štete. 
Uz navedeno odjel za odrasle osobe obuhvaća poslove posredovanja prije rastave braka kada nema zajedničke mldb. djece, postupanje u slučaju prijave nasilničkog ponašanja u obitelji, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika (ispunjavanje socijalnih anketa, davanja mišljenja o korištenju izvan kaznioničkih pogodnosti, utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za otpust iz državljanstva).

Osim spomenutog djelatnost Podružnice prema upisu u Glavnu knjigu sudskog registra obuhvaća: 
- provođenje izvršenja rješenja o pravima iz socijalne skrbi
- vođenje propisanih očevidnika
- izdavanje uvjerenja i drugih potvrda


drugi stručni poslovi:

 - poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
- obavještavanje stručne i druge javnosti o provođenju djelatnosti socijalne skrbi, poticanje prava korisnika, iniciranje i provođenje socijalne akcije u cilju poboljšanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina
- iniciranje primjena mjera obiteljsko pravne zaštite ili drugih prava u skladu sa posebnim zakonima 
- obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom i Statutom Centra.

Rad Podružnice je organiziran u slijedećim odjelima:

Predstojnica Podružnice je Jelena Turk Deban dipl.socijalna radnica

ODJEL NOVČANIH POMOĆI

1. , dipl.socijalna radnica, tel: 040/543-610
2. Tanja Tkalec, dipl.socijalna radnica;  tel: 040/543-609


ODJEL ZA ODRASLE OSOBE

1.Jelena Turk Deban, mag.soc.rada; , tel: 040/543-721


PRAVNI POSLOVI

1. Helena Majsen mag.iur, Ivan Lesjak, mag. prava (zamjena) tel: 040/543-695

 

ADMINISTRATIVNI REFERENT

 
1. Tomašić Roland