Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > Djelatnosti > Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju

Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju

Jedan od poslova Centra je i rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju te djecom i mladima u sukobu s zakonom (i počiniteljima kaznenih djela i prekršaja).

Ishodište prema kojem Centar postupa kod djece i mladih s problemima u ponašanju može biti različito:
- po službenoj dužnosti ukoliko je obitelj već u tretmanu Centra zbog drugih razloga te se tijekom postupka utvrdi da su kod djece prisutni problemi u ponašanju
- po zahtjevu roditelja koji je zbog odgojnih poteškoća zatražio pomoć Centra
- po prijavama različitih službi koje se bave djecom i mladima (škole, zdravstvene ustanove, policija, odvjetništva, sudovi)
- po prijavama osoba iz obitelji, susjedstva, čak i na temelju anonimnih prijava s dostupnim podacima o ugrožavanju djetetovih interesa, neprimjerenih postupaka roditelja i problema djece.

Opće postupanje prema djeci i mladima

Po saznanju o problemima u ponašanju djeteta/maloljetnika Centar poziva dijete/maloljetnika i roditelje na razgovor. Tijekom prvog razgovora socijalni radnik ili socijalni pedagog ukoliko se radi o maloljetniku, pribavlja osnovne informacije o djetetu/maloljetniku, njegovim problemima i poteškoćama u obitelji, te se procjenjuju potrebe djeteta i obitelji na temelju kojih se poduzimaju daljnje mjere u cilju zaštite dobrobiti i najboljeg interesa djeteta.

U postupku procjene okolnosti maloljetnika i obiteljske situacije, obavlja se izvid u domu u kojem dijete živi, te se po potrebi obavljaju razgovori sa školom, obiteljskim liječnikom, specijaliziranim zdravstvenim ustanovama i svima onima koji u pojedinačnom slučaju mogu pomoći da se stvori cjelovita slika o problemima, ali i mogućnostima djeteta i njegovih roditelja za prevladavanje nastalih problema.

Ukoliko je potrebno u Centru će se obaviti i timska obrada (socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog), a u nekim iznimno složenim situacijama dijete će se uputiti na dodatnu dijagnostičku obradu (najčešće u Dom za odgoj djece i mladeži ili Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež).

Nakon timske obrade utvrđuje se je li potrebno poduzeti mjere obiteljsko pravne zaštite prema obitelji. Izbor određene mjere ovisi o različitim čimbenicima: vrsti i težini utvrđenog problema, životnoj dobi, dostignutoj razini emocionalnog i socijalnog razvoja, osobinama, navikama i interesima djeteta/mlade osobe, obrazovnom statusu, ali isto tako i o okolnostima sredine u kojoj odrasta s naglaskom na odnose u obitelji i odgojne kapacitete roditelja, uvažavajući i prijedloge dijagnostičke obrade izvan Centra.

Ovisno o tome, djeca i roditelji mogu biti obuhvaćeni savjetodavnim radom od strane stručnjaka Centra, ili se mogu se uputiti i nekom od specijaliziranih stručnjaka u drugim ustanovama na području ili čak izvan Međimurske županije.

Prema roditeljima se također mogu primijeniti različite mjere obiteljsko pravne zaštite, a sve u svrhu zaštite interesa djeteta. Roditeljima se tako može izreći upozorenje na nedostatke u odgoju uz konkretne prijedloge za ispravljanje tih nedostataka.
Ukoliko je roditeljima potrebna duža i kontinuirana pomoć u odgoju i stjecanju boljih roditeljskih vještina moguće im je izreći mjeru nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi. Provođenjem ove mjere stručnjaci koje odredi centar pružaju pomoć i podršku roditeljima i djeci u njihovom domu.
Osim toga, roditelje je moguće uputiti u tretman drugih stručnjaka ovisno o poteškoćama koje dijete ili obitelj iskazuju. Kod svakog je slučaja važan individualni pristup tako da se za svako dijete/maloljetnika i njegovu obitelj izrađuje pojedinačni program postupanja.

Počinitelji kaznenih djela i prekršaja

Uz Zakon o socijalnoj skrbi i Obiteljski zakon koji predstavljaju osnovu i nude mjere za postupanje prema djeci i mladima s problemima u ponašanju za postupanje prema počiniteljima kaznenih djela i prekršaja uporište nalazimo u:
1. Zakonu o sudovima za mladež
2. Zakonu o prekršajima
3. Zakonu o izvršavanju sankcija izrečenih prema maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje
4. Kaznenom zakonu

Prema Zakonu u sudovima za mladež postoji sljedeća dobna klasifikacija:
djeca do 14 godina (kazneno neodgovorna kojima se ne mogu izricati prekršajne ili kaznene sankcije, a mogu se primjenjivati samo mjere temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona)
maloljetnici: 14 do 18 godina (mlađi maloljetnici 14-16 godina, stariji maloljetnici 16-18 godina)
mlađi punoljetnici: 18-21 godine (koje prepoznaje Zakon o sudovima za mladež, ali ne i Prekršajni zakon) kojima se mogu izricati kazne prema Kaznenom zakonu, ali i maloljetničke sankcije ukoliko je procijenjeno da je njihov stupanj razvoja, te socijalne i emocionalne zrelosti na nivou maloljetnika.

U odnosu na počinitelje kaznenih djela i prekršaje, kao što je i prethodno navedeno Centar utvrđuje sve naprijed navedene okolnosti uz odnos počinitelja prema počinjenom djelu i prekršaju ukoliko ga je priznao (centar ne utvrđuje činjenice vezane uz počinjenje djela).

Ukoliko je mišljenje zatražilo državno odvjetništvo, a radi se o prvom i lakšem kaznenom djelu te poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju, može se predložiti odbačaj kaznene prijave ili pokretanje postupka posredovanja te se uz pristanak maloljetnika i njegovih roditelja ili mlađeg punoljetnika može naložiti neka od posebnih obveza po čijem izvršenju se neće pokretati postupak na sudu.

U sudskom se postupku mogu izreći različite odgojne mjere definirane Zakonom o sudovima za mladež o kojima iznosimo samo najvažnije:
Posebne obveze predlažu se u situacijama kada je moguće kroz kraće vremensko razdoblje utjecati na ponašanje maloljetnika/mlađeg punoljetnika s naglaskom na preuzimanje odgovornosti, u nekim situacijama i svojevrsno vraćanje duga društvu, ali nerijetko i pomoć maloljetniku u nošenju s osobnim problemima (humanitarni rad, naknada štete, upućivanje u savjetovalište i dr.)
Pojačana briga i nadzor koja se izriče kada je potreban dugotrajniji stručni rad i praćenje Centra uz rad s roditeljima
Upućivanje u disciplinski centar kao mjera kraćeg intenzivnog stručnog tretmana
Tijekom provođenja navedenih odgojnih mjera maloljetnik ostaje u obitelji.

Upućivanje u odgojnu ustanovu u slučaju kada je nužno maloljetnika izdvojiti iz uže i šire sredine (nema nužno veze s težinom kaznenog djela).
Upućivanje u odgojni zavod kod težih kaznenih djela i težih problema u ponašanju samo za starije maloljetnike.
Maloljetnički zatvor –kod najtežih kaznenih djela ili višestrukih počinitelja kaznenih djela, uzimajući u obzir osobine ličnosti te procjenu da druge mjere ne bi dale rezultate (predlaže se za djela za koja je zapriječena kazna zatvora od najmanje 5 godina).

Postupak vođen prema Zakonu o sudovima za mladež je žuran, a odgojne mjere se kasnije ne iskazuju kao kazne („čista“ potvrda o nekažnjavanju) .

Mjere nisu vremenski definirane po izricanju, postoji minimalni i maksimalni rok, a ovisno o rezultatima izvršavanja mogu se predložiti izmjene i obustave mjere.
Centar je ovisno o vrsti odgojne mjere, zadužen za organizaciju izvršenja, neposredno provođenje i/ili praćenje izvršavanja mjera, rad s roditeljima, ali i psihosocijalnu i drugu podršku neko vrijeme nakon izvršenih mjera (posttretmanski prihvat).
Kod počinjenja prekršaja postupak je sličan, ali je broj mjera manji, kraćeg su trajanja i intenziteta.

Postupanje u slučajevima nasilja među djecom i mladima
U posljednjih se nekoliko godina broj prijava Centru o nasilju među djecom i mladima
uvelike povećao. Najviše prijava dolazi iz škola, ali i od policije, a svi navedeni dužni su postupati sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima.
Centar u tim situacijama poziva prijavljenog počinitelja s roditeljima, informira ih o posljedicama takvog ponašanja te utvrđuje okolnosti obiteljskog života, roditeljske kompetencije, razvoj i sveukupno ponašanje maloljetnika s ciljem pružanja odgovarajuće stručne pomoći bilo u Centru ili uključivanjem u tretman kod stručnjaka u drugim ustanovama koji nude pomoć i podršku u modificiranju nasilničkog ponašanja.
Po potrebi se prema roditeljima poduzimaju mjere obiteljsko pravne zaštite.
Na razgovor se poziva i žrtva s roditeljem. Pružaju im se informacije o pravima i mogućnostima zaštite te im se nudi stručna pomoć i podrška u prevladavanju traume.
Nerijetko se utvrdi da i žrtva kao i počinitelj ima problema u ponašanju (ponekad je žrtva u nekoj drugoj situaciji i sama počinitelj) pa se prema njima poduzimaju i slične mjere zaštite.

Prevencija problema u ponašanju

Iskustvo u radu s djecom s problemima u ponašanju, ali i brojna istraživanja ukazuju na važnost provođenja aktivnosti usmjerenih na prevenciju problema u ponašanju kod djece i mladih i rano otkrivanje problema.

Djeca koja odrastaju u tzv. rizičnim obiteljima (nekompetentni roditelji, nedosljedni roditeljski postupci, zanemarivanje i zlostavljanje djece, roditelji s psihičkim problemima ili društveno neprihvatljivog ponašanja) češće iskazuju probleme u ponašanju. Stoga Centar kada ima o tome saznanja poduzima mjere obiteljsko pravne zaštite.
Osobito značajnom mjerom usmjerenom na prevenciju problema u ponašanju smatramo nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao važnu pomoć i podršku roditeljima u njihovim roditeljskim ulogama i obiteljskim odnosima. Nadzor kroz redovite susrete s obitelji, ali i kontaktima sa školom i drugim stručnjacima provode vanjski suradnici Centra, stručnjaci tzv. pomažućih profesija.

Prvi problemi u ponašanju javljaju se u blažoj formi u ranijoj školskoj dobi te je to pravo vrijeme za rad s roditeljima i djecom. Stoga Centar u suradnji s osnovnim školama provodi preventivne programe u više osnovnih škola u raznim dijelovima Međimurske županije.

Vrlo je važno napomenuti da je Centar je samo jedna karika u zaštiti i promicanju dobrobiti djece, mladih i njihovih obitelji te zbog toga centar na ovom području surađuje s brojnim drugim ustanovama i institucijama: odgojno obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, policijom, pravosuđem, udrugama civilnog društva i vjerskim zajednicama i pojedincima koje se bave djecom i obitelji, lokalnom upravom, nadležnim ministarstvima, i drugim dionicima sa zajedničkim ciljem pružanja najbolje zaštite i prevencije problema u ponašanju kod djece i mladih.

 

Ulaz

nach oben