Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > Djelatnosti > Udomiteljstvo

Udomiteljstvo

 

ŠTO JE UDOMITELJSTVO?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju, te osiguravanje drugih potreba.
Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj, na način da se korisnika prihvaća kao člana, uključuje ga se u funkcioniranje obitelji – svakodnevne aktivnosti, druženja i sl.
Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu – djeca i odrasle osobe dobivaju toplinu, osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.
Udomiteljska obitelj je zamjena za biološku obitelj.
Ako dijete ili odrasla osoba ne može živjeti u vlastitoj obitelji , tada je smještaj u udomiteljsku obitelj najbolji izbor.
Prema potrebama korisnika koji se smještavaju postoji:
-tradicionalno udomiteljstvo
-specijalizirano udomiteljstvo
-hitno udomiteljstvo
-povremeno udomiteljstvo
Prema statusu udomitelja postoji:
-nesrodničko udomitljhstvo
-srodničko udomiteljstvo
Prema dobi korisnika postoji:
-udomiteljstvo za djecu
-udomiteljstvo za odrasle osobe
Udomljavanje djece
Djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ,mentalnim intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima odnosno s problemima u ponašanju.

Udomljavanje odraslih osoba
U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim, mentalnim ili intelektualnim oštećenjima.
Na području mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Čakovec postoji potreba za udomiteljima za sve navedene kategorije korisnika djece i odraslih osoba.
Udomiteljska obitelj za djecu može udomiti najviše troje djece u dobi od 0 do 18 godina života odnosno do završetka školovanja.
Udomiteljska obitelj za odrasle osobe može udomiti najviše četiri odrasle osobe koje su stare , nemoćne ili bolesne ili osobe s mentalnim ili intelektualnim oštećenjima o kojima ne može brinuti biološka obitelj.
Udomitelj može biti punoljetna osoba mlađa od 60 godina.
Da bi se postalo udomitelj, osoba i članovi obitelji trebaju ispunjavati Zakonom propisane uvjete u pogledu stambenog prostora (korisnik mora živjeti kao član obitelji udomitelja) kao i u pogledu nekih osobina koje se odnose na samog udomitelja i punoljetne članove udomiteljske obitelji u pogledu nekažnjavanja za određena kaznena djela, udomitelj ne može biti osoba koja je lišena poslovne sposobnosti kao i osoba kojoj je izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite te obitelj u kojoj je prisutno nasilje u obitelji.

 

OSOBE ZAINTERESIRANE ZA UDOMITELJSTVO

Molimo da se obratite timu za udomiteljstvo, kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije.
Osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju predati zahtjev i dodatnu dokumentaciju osobno ili putem pošte.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE
UDOMITELJSTVA

2. DOMOVNICA

3. RODNI LIST (za sve punoljetne članove obitelji)

4. DOKUMENT O ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU (preslika
svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi)

5. LIJEČNIČKA POTVRDA liječnika opće medicine, da osoba ne
boluje od duševnih, zaraznih bolesti i ovisnosti (za sve punoljetne
članove obitelji)

6. POTVRDA O PLAĆI/MIROVINI za zadnja 3 mjeseca (za
članove obitelji koji ostvaruju navedena primanja), ili potvrda HZZa o primanju naknade za nezaposlene

7. IZVOD IZ ZEMLJIŠNIH KNJIGA (kao dokaz posjedovanja
nekretnine) ili preslika UGOVORA O NAJMU STAMBENOG
PROSTORA (za trajanje od najmanje 4 godine)

8. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE (ili original na uvid)

9. Potpisana SUGLASNOST punoljetnih članova obitelji za bavljenje
udomiteljstvom

10. OIB za sve punoljetne članove obitelji

 

Postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima.
Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje.
Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.


Tim za udomiteljstvo

U Centru za socijalnu skrb Čakovec djeluju jedan tim za udomiteljstvo koji uključuje dipl.soc.radnika i psihologa.
Način kontakta:
- telefonom na navedene brojeve; 391-952 (socijalna radnica ) i 391 -946 (psiholog)
- elektroničkom poštom: pisarnica@czss-ck.hr
(uz naznaku: za udomiteljstvo). Pošaljite nam upit i rado ćemo odgovoriti na svako pitanje
- osobni dolazak – molimo da telefonom zakažete termin dolaska, kako biste izbjegli nepotrebno čekanje

 

NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA UZ UDOMITELJSTVO:

Prije svega trebate se javiti u Centar za socijalnu skrb Čakovec, J,. Gotovca 9, Timu za udomiteljstvo, po mogućnosti uz prethodnu najavu na navedene brojeve telefona. U Centru ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja vezana za izdavanje dozvole za obavljanje udomteljstva.
Osim zahtjeva potrebni su i navedeni dokumenti , o čemu ćete također dobiti informaciju u Centru za socijalnu skrb.
Slijedi razgovor sa socijalnom radnicom i psihologom a Tim za udomiteljstvo dolazi i u vaš dom, pri čemu se provjerava da li udomitelj ima odgovarajući stambeni prostor koji odgovara potrebama smještene djece ili odraslih osoba. Slijedi edukacija koja je obvezna za sve potencijalne udomitelje i njihove bračne ili izvanbračne supružnike ili druge odrasle članove obitelji u trajanju od 40 sati odnosno 20 sati za člana obitelji.
Ukoliko je sve u redu, nakon nekog vremena dobivate dozvolu za obavljanje udomiteljstva .
Taj postupak traje i po nekoliko mjeseci zbog činjenice da se edukacije za potencijalne udomitelje obavljaju kada se „skupi“ jedna grupa potencijalnih udomitelja za edukaciju a ne održava se edukacija za svakog pojedinačnog potencijalnog udomitelja.
Na edukacijama udomitelji dobivaju potrebne informacije koje su važne za obavljanje udomiteljstva a edukaciju vodi socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog odnosno medicinska sestra koja se uključuje kada se radi o potencijalnim udomiteljima za odrasle osobe.
Obzirom da na području mjesne nadležnosti našega Centra, još uvijek postoji nedostatak udomiteljskih obitelji kako za djecu tako i za odrasle osobe – stoga u svaku slobodnu udomiteljsku obitelj u vrlo kratkom roku smještavamo djecu odnosno odrasle osobe.
Udomitelji najčešće pitaju :
- Mogu li upoznati dijete ili odraslu osobu prije nego dođu u njihovu obitelj?
DA –čak je poželjno da budući udomitelj dijete ili odraslu osobu koja će doći u njihovu obitelj. Time se olakšava period adaptacije a traumatiziranost djeteta ili odrasle osobe , zbog smještaja se smanjuje.
Cilj nam je da dijete ili odrasla osoba ne mijenjaju udomiteljske obitelji tijekom smještaja, već da u jednoj obitelji ostanu dok za to postoji potreba.
Centar omogućava susrete i druženja s biološkim roditeljima kod smještenog djeteta ili drugim srodnicima kod odrasle osobe iz razloga što je udomteljstvo privremeno , posebice kod djece.
Dijete ili odrasla osoba ostaju u udomiteljskoj obitelji dok se u biološkoj obitelji ne stvore uvjeti za povratak djeteta u udomiteljsku obitelj. Kod odraslih osoba taj je povratak najčešće upitan pa tako odrasle osobe ostaju na smještaju do smrti.
Svjesni smo činjenice da taj rastanak nije lak, kako za dijete tako i za udomitelja. No . tada svakako pomaže saznanje da ste djetetu barem kroz neko vrijeme pružili ono što mu je najpotrebnije – da živi u obitelji, okruženo ljubavlju i na taj način omogućili djetetu sretno odrastanje.
No, iako je udomiteljstvo zamišljeno kao privremeni oblik skrbi, nerijetko se događa da djeca u udomiteljskim obiteljima ostaju do punoljetnosti odnosno do završetka školovanja.
- Mogu li udomiti više djece ili odraslih osoba?
DA, ako udomitelj živi s obitelji tada može udomiti najviše troje djece odnosno četiri odrasle osobe. Ako udomitelj živi sam, tada može udomiti najviše dvoje djece odnosno jedno dijete s težim oštećenjem zdravlja.
Ako udomitelj živi s obitelji tada može udomiti najviše četiri odrasle osobe a ako udomtielj živi sam tada može udomiti najviše dvije odrasle osobe odnosno jednu odraslu osobu s težim oštećenjem zdravlja.
Situacija se mijenja kada se kod djece radi o braći i sestrama, tada se može udomiti i veći broj obzirom da je u interesu djece da se braća ne razdvajaju.
- Mogu li biti udomitelj ako želim posvojiti dijete?
DA, osobe koje žele posvojiti dijete te su prošli odgovarajući postupak kao potencijalni posvojitelji, a nisu još posvojili dijete, ponekad žele biti udomitelji . Nema prepreke za to, status udomitelja ne utječe na mogućnost posvojenja djeteta.
- Jesmo li prestari za udomiteljstvo?
Kod prvog davanja dozvole udomitelj ne može biti stariji od 60 godina. Kod smještaja djeteta bitna je doba razlika udomitelja i djeteta, koja ne smije biti manja od 20 godina niti veća od 50 godina.
- Da li je predviđena novčana naknada ?
DA, udomitelj dobiva novčanu naknadu za smještenog korisnika prema Olduci nadležnog Ministarstva kao i udomiteljsku naknadu prema Odluci istog Ministarstva za uloženi trud i brigu udomitelja za dijete odnosno za odraslu osobe.

 

 

 

 

Ulaz

nach oben