Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > Djelatnosti > Smještaj odraslih osoba

Smještaj odraslih osoba

Zakonska regulativa:
Zakon o socijalnoj skrbi i Zakon o udomiteljstvu

 

Usluge boravka i smještaja odraslih osoba

● usluga boravka obuhvaća cjelodnevni, poludnevni i povremeni boravak, u sklopu kojeg se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga: prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne potpore i rehabilitacije, organiziranjem slobodnog vremena, organiziranog prijevoza te drugih usluga.

● usluga smještaja može se priznati u okviru stalnog, tjednog ili privremenog smještaja, a obuhvaća uslugu prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju i njege, čuvanja, odgoja i obrazovanja, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, te organiziranja slobodnog vremena.

Usluga smještaja osigurava se odraslim osobama - žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima, trudnici 3 mjeseca prije poroda ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta koji nema osiguran smještaj ili zbog drugih razloga ne može ostati u obiteljskom domu, osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem radi čuvanja i odgoja, školovanja, osposobljavanja ili psihosocijalne rehabilitacije, osobi s mentalnim oštećenjima, osobi ovisnoj o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, a skrb joj se ne može pružiti u vlastitoj obitelji, odrasloj i starijoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe te teško oboljeloj osobi kojoj se dugotrajna zdravstvena zaštita i njega ne može osigurati u obitelji ili zdravstvenoj ustanovi.
Smještaj navedenih osoba može se ,dok takva potreba traje, osigurati u adekvatnoj ustanovi ili udomiteljskoj obitelji, obiteljskom domu, stambenoj zajednici, terapijskoj zajednici, prihvatilištu ili organiziranom stanovanju.Uvijek kada je to moguće korisniku se osigurava smještaj u njegovoj lokalnoj zajednici.

 

POSTUPAK

Smještaj odraslih osoba se realizira na zahtjev stranke ili skrbnika.
U slucaju kada zahtjev za smještaj podnose srodnici ili skrbnici ili se postupak pokrece po službenoj dužnosti u postupku je uvijek potrebno:
pribaviti suglasnost korisnika,
zajedno s korisnikom izvršiti procjenu njegovih potreba,
utvrditi mogucnost da se korisniku osigura adekvatna skrb u njegovom domu,
informirati korisnika o mogucnostima zadovoljavanja njegovih potreba, oblicima institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi,
informirati korisnika o uvjetima smještaja, njegovim pravima i obvezama, njegovoj ulozi u postupku,
omoguciti korisniku da sudjeluje u izboru ustanove ili udomiteljske obitelji
pribaviti propisanu osobnu, medicinsku i drugu dokumentaciju korisnika.


IZBOR USTANOVE /UDOMITELJKSE OBITELJI

Odluku o izboru donosi centar za socijalnu skrb uvažavajuci želje korisnika, njegova ocekivanja, potrebe, sposobnosti, materijalne mogucnosti, njegove kulturne navike i druge prilike u kojima se korisnik nalazi prije smještaja.
Odluka o izboru ustanove/ udomiteljske obitelji ovisi i o popunjenosti kapaciteta ustanova i vrstama usluga, te žurnosti postupka.
Uvijek kada je to moguce smještaj je potrebno osigurati u lokalnoj zajednici korisnika.


PRIPREMA KORISNIKA ZA SMJEŠTAJ

Korisnika , njegovu obitelji/ skrbnika i druge korisniku važne osobe potrebno je pripremiti za smještaj kroz informiranje i upoznavanje sa radom ustanove, odnosno statusom udomiteljske obitelji, vrstama usluga koje pružaju I mogucnostima strucne podrške i pomoci korisniku tijekom njegove adaptacije na život u novoj sredini.
Takoder je važno dogovoriti nacin kontakta korisnika s njegovim srodnicima I poticati te kontakte ( informiranje o kucnom redu ustanove, terminima za posjete, telefonskim bojevima, službenim osobama ustanove koje je moguce kontaktirati u vezi korisnika , mogucnostima kretanja korisnika izvan ustanove/udomiteljske obitelji i sl.)
Ako je to potrebno korisniku se prilikom smještaja može odobriti jednokratna pomoć za nabavku nužne opreme za smještaj.

 

INDIVIDUALNI PLAN RADA S KORISNIKOM

U dogovoru s korisnikom, njegovom obitelji, ustanovom/ udomiteljem i drugim pružateljima usluga važnim za korisnika, potrebno je izraditi individualni plan rada s korisnikom koji ukljucuje kratkorocne i dugorocne ciljeve, rokove, nositelje i metode rada, te planirati nacin pracenja i preispitivanja ovog oblika skrbi o korisniku.

PRIPREMA USTANOVE/UDOMITELJA ZA PRIHVAT KORISNIKA

Ustanovi/udomitelju je uz socijalnu anamnezu potrebno dostaviti osobnu dokumentaciju korisnika i upoznati ih s potrebama korisnika, njegovim ocekivanjima, mogucnostima, poteškocama , navikama i ukazati na moguce rizike u prilagodbi korisnika na nove uvjete života.


TROŠKOVI SMJEŠTAJA

Korisnici su dužni podmirivati troškove smještaja vlastitim sredstvima (prihodi, imovina, uštedevina , doprinos obveznika uzdržavanja i sl. )
U slucaju kada sami podmiruju ukupne troškove smještaja u ustanovi smještaj se može realizirati na temelju ugovora izmedu ustanove i korisnika, bez sudjelovanja centra za socijalnu skrb.
Korisnik čiji prihodi i novčana sredstva nisu dostatni za plaćanje cijene usluge ili ako prodajom imovine ne može osigurati sredstva za plaćanje socijalnih usluga, plaćanje usluge ili plaćanje razlike između cijene usluge i tih prihoda, tereti sredstva ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.
Ako odrasla osoba koristi pravo na socijalne usluge smještaja odnosno boravka temeljem rješenja centra za socijalnu skrb dužna je plaćati ili sudjelovati u plaćanju cijene usluga sukladno pravilniku kojeg donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.
Ako iznos uzdržavanja korisnika usluge nije utvrđen obveznicima uzdržavanja prema propisima o obiteljskim odnosima, obveznici uzdržavanja sporazumom sklopljenim međusobno i s centrom za socijalnu skrb utvrđuju iznos sudjelovanja u plaćanju troškova socijalnih usluga.
Iznimno, osoba koja je dužna uzdržavati odraslu osobu nesposobnu za rad nije dužna sudjelovati u cijeni smještaja ako njezini prihodi ili prihodi njezine obitelji manji od trostrukog iznosa prihoda za samca ili obitelj utvrđenog u članku 32. i 33. Zakona o socijalnoj skrbi /”Narodne novine”, broj 33/12/.
Korisniku koji nema dovoljno sredstava može se istim rješenjem priznati i pravo na pomoc za osobne potrebe u iznosu od 100,00 kn mjesecno sa kojima korisnik samostalno raspolaže.


NEOVISNO O NACINU PLAĆANJA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKOJ OBITELJI MOŽE SE REALIZIRATI ISKLJUČIVO NA TEMELJU RJEŠENJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB.

PRAĆENJE I PREISPITIVANJE

Strucni radnici centra za socijalnu skrb i ustanove, te udomitelji dužni su medusobno suradivati, razmjenjivati informacije i dogovarati se u pogledu skrbi o zajednickom korisniku.
Tijekom trajanja smještaja strucni radnici centra dužni su najmanje dva puta godišnje obici korisnika u ustanovi / udomiteljskoj obitelji.
Korisniku se mora omoguciti da izrazi svoje dojmove o uvjetima smještaja, o nacinu pružanja usluga, te da iskaže svoja ocekivanja u pogledu daljnjih oblika skrbi.
U slucaju nezadovoljstva korisnika uvjetima smještaja ili uocenih nepravilnosti u skrbi za korisnika strucni radnik centra dužan je preispitati smještaj i po službenoj dužnosti poduzeti potrebne mjere za zaštitu interesa korisnika.

Uvijek kada je to moguce važno je djelovati u cilju povratka korisnika u vlastiti dom ili vlastitu obitelj .
Ukoliko se stvore uvjeti za povratak, potrebno je sa korisnikom i clanovima obitelji razraditi plan povratka i kroz izvaninstitucionalne oblike skrbi omogućiti korisniku kvalitetan život u vlastitom domu.

 

Ulaz

nach oben