Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > Djelatnosti > Skrbništvo

Skrbništvo

Skrbništvo je oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogucnosti štititi svoja prava i interese.
Svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o potrebi pružanja zaštite osobama koje zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nisu sposobne brinuti se o osobnim potrebama , pravima i interesima ili ugrožavaju prava i interese drugih osoba.

POKRETANJE POSTUPKA ZA LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti predlaže Sudu pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti, kada ocijeni da punoljetna osoba zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama ,pravima i interesima ili ugrožava prava I interese drugih osoba.
Centar za socijalnu skrb osobi za koju je pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti imenuje posebnog skrbnika.
Odlukom o imenovanju posebnog skrbnika utvrduju se njegove dužnosti i ovlasti.
Radnje za cije poduzimanje poseban skrbnik nije ovlašten osoba poduzima samostalno.
Sud ce zatražiti mišljenje lijecnika vještaka o zdravstvenom stanju osobe za koju je pokrenut postupak lišenja poslovne sposobnosti kako bi se procijenilo da je osoba sposobna samostalno štititi svoja prava I interese.
Nakon toga SUD donosi odluku o djelomicnom ili potpunom lišenju poslovne sposobnosti.
Osoba koja je u potpunosti lišena poslovne sposobnosti ne može sklapati pravne poslove,poduzimati pravne radnje, raspolagati svojom imovinom i prihodima, vec to u njeno ime i za njezin racun cini skrbnik u dogovoru i sa odobrenjem centra za socijalnu skrb.
Odlukom o djelomicnom lišenju poslovne sposobnosti sud ce odrediti mjere, radnje I poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzimati, primjerice: raspolagati imovinom, placom ili drugim novcanim primanjima, upravljati imovinom, odluciti o zapošljavanju,davati izjave ili poduzimati radnje koje se odnose na brak, roditeljsku skrb i druga osobna stanja.
Poslove koji nisu odredeni u sudskoj odluci o djelomicnom lišenju poslovne sposobnosti, osoba djelomice lišena poslovne sposobnosti može samostalno poduzimati.
Osobu koja je lišena poslovne sposobnosti centar za socijalnu skrb stavit ce pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika u roku od trideset dana od pravomocnosti sudske odluke.


IZBOR OSOBE SKRBNIKA - TKO MOŽE BITI SKRBNIK?


Skrbništvo obavljaju centar za socijalnu skrb, skrbnik i poseban skrbnik.
Skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom, a uglavnom se bira iz kruga bliskih srodnika šticenika.
Centar za socijalnu skrb zatražit ce od šticenika koji je sposoban shvatiti o cemu se radi i od n jegovih bližih srodnika mišljenje o osobi koju namjerava imenovati skrbnikom.
Ako to zahtijevaju okolnosti slucaja I dobrobit šticenika, centar za socijalnu skrb može dluciti da neposredno obavlja dužnost skrbnika i u tu svrhu imenuje osobu zaposlenu u tom centru.
Skrbnik ne može biti osoba:
1. koja je lišena roditeljske skrbi,
2. koja je lišena poslovne sposobnosti,
3. čiji su interesi u suprotnosti s interesima šticenika
4. od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom,
ne može ocekivati da ce pravilno obavljati dužnosti skrbnika,
5. s kojom je šticenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju,
6. s cijim je bračnim drugom šticenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju.
Centar za socijalnu skrb odlukom o imenovanju skrbnika odreduje njegove dužnosti i prava.
Odluku o stavljanju pod skrbništvo i o prestanku skrbništva centar za socijalnu skrb ce u roku od osam dana od dana pravomocnosti odluke dostaviti maticaru radi upisa u maticu rodenih I zemljišnoknjižnom odjelu opcinskog suda na cijem podrucju osoba pod srbništvom ima nekretnine radi zabilježbe, odnosno brisanja zabilježbe u zemljišne knjige.


DUŽNOSTI I OBVEZE SKRBNIKA

• Skrbnik je dužan savjesno se brinuti o osobi, pravima, obvezama i dobrobiti šticenika, upravljati njegovom imovinom, te poduzimati mjere da se osoba osposobi za samostalan život I rad.
• Prije poduzimanja važnijih mjera zaštite štićenika ili njegovih imovinskih interesa skrbnik je dužan razmotriti mišljenje, želje i osjecaje samog šticenika.
• Skrbnik ce nastojati punoljetnog šticenika ukljuciti u svakodnevni život i slobodne aktivnosti ovisno o njegovu zdravstvenom stanju i sposobnostima.
• Skrbnik zastupa šticenika.
• Skrbnik samostalno obavlja poslove redovitog upravljanja šticenikovom imovinom, ako odlukom centra za socijalnu skrb nije drukcije odredeno.
• Za poduzimanje važnijih mjera glede osobe, osobnog stanja ili zdravlja šticenika skrbniku je potrebno prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb.
• Skrbnik odgovara za štetu koju je skrivio u obavljanju svojih dužnosti.
• Skrbnik je dužan svakih šest mjeseci ( ili jednom godišnje, ovisno o srodstvu sa šticenikom), podnijeti izvješce o svom radu i o stanju šticenikove imovine.
Izvješce se podnosi u pisanom obliku, na formularu, koji centar za socijalnu skrb dostavlja skrbniku u odredenom periodu ili usmeno na zapisnik, nadležnom djelatniku Ureda.
• Izvješce skrbnika mora sadržavati kako se skrbnik brinuo o osobi šticenika i o zaštiti njegovih prava I dobrobiti, kao i podatke o upravljanju i raspolaganju šticenikovom imovinom, o prihodima i rashodima šticenika, te potrebne priloge kojima se dokazuje visina prihoda i stanje imovine za period za koji se izvješće podnosi.

 

Ulaz

nach oben