Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > Djelatnosti > Obiteljsko pravna zaštita > Raspolaganje imovinom djeteta

Raspolaganje imovinom djeteta

 

ZAŠTO JE POTREBNO ODOBRENJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U SLUČAJU RASPOLAGANJA IMOVINOM DJETETA?


Imovinski odnosi roditelja i djece regulirani su Obiteljskim zakonom (Narodne novine br. 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07).
Prema članku 261. stavak 1. Obiteljskog zakona roditelji mogu s odobrenjem nadležnog centra za socijalnu skrb otuđiti ili opteretiti imovinu maloljetnog djeteta radi njegova uzdržavanja, liječenja, odgoja, školovanja, obrazovanja ili za podmirenje neke druge važne potrebe djeteta.“

 

ŠTO ČINI IMOVINU MALOLJETNOG DJETETA?


Sva pokretna i nepokretna imovina (npr: kuća, stan, osobno vozilo, novčana sredstva na štednim računima, dionice i sl.) koje je dijete steklo nasljedstvom, darovanjem, radom ili na drugi način.
Djetetovom imovinom upravljaju njegovi roditelji, osim imovine koju je maloljetnik stekao svojim radom nakon navršene petnaeste godine života.

 


KADA JE POTREBNO ODOBRENJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB?
Odobrenje centra za socijalnu skrb je potrebno kada roditelj želi raspolagati imovinom(otuđiti ili opteretiti) ili novčanim sredstvima većim od 10.000 kuna.
Naime,prema novom mišljenju Ministarstva socijalne politike i mladih o imovinskim odnosima roditelja i djece u smislu tumačenja odredbi Obiteljskog zakona od 2.11.2012.godine ,za raspolaganje prihodima od imovine djeteta(novac od najamnine i zakupa,kamata i dividenda,prinos od udjela u investicijskim fondovima i sl.) ili raspolaganje redovitim prihodima djeteta (obiteljska mirovina,stipendije,pomoći za školovanje i sl.) nije potrebno odobrenje centra za socijalnu skrb.
Samostalnost roditelja ostaje ograničena pri zaključivanju poslova koji se tiču otuđenja ili opterećenja imovine djeteta,prije svega tu se misli nekretnine i pokretnine iznose veće vrijednosti.Za prodaju,darovanje,zamjenu i drugi prijenos vlasništva nekretnine,bitno ograničavanje korištenja nekretnina(dugotrajni zakupi),u slučaju opterećivanja imovine djeteta hipotekom,založnim pravom i sl.,roditelji će i dalje morati tražiti odobrenje centra za socijalnu skrb.

Što se tiče visine iznosa za koji nije potrebno odobrenje centra za socijalnu skrb,MSPM oslanjalo se na primjenu drugih pozitivnih propisa,u ovom slučaju Zakona o parničnom postupku koji kaže da su sporovi male vrijednosti oni u kojima se tuženi zahtjev odnosi na potraživanje u novcu koje ne prelazi svotu od 10.000 kuna.
Stoga je MSPM mišljenja da roditelji mogu bez traženja odobrenja centra za socijalnu skrb raspolagati novčanim sredstvima maloljetnog djeteta z razdoblju od jednog mjeseca u iznosu koji ne prelazi svotu od 10.000 kuna i to radi njegova uzdržavanja,liječenja,odgoja,obrazovanja,školovanja ili za podmirenje neke druge važne potrebe djeteta.

Roditelj mogu uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb otuđiti ili opteretiti imovinu maloljetnog djeteta radi:
njegovog uzdržavanja,
liječenja,
odgoja,
školovanja,
obrazovanja
ili za podmirenje nekih drugih važnih potreba djeteta.

Postupak za raspolaganje imovinom maloljetnog djeteta pokreće se po zahtjevu roditelja u Centru za socijalnu skrb Čakovec prema adresi prebivališta djeteta, odnosno roditelja sa kojim dijete živi.
U zahtjevu je potrebno navesti razloge raspolaganja imovinom djeteta, pri čemu je roditelj dužan istaknuti interese i potrebe maloljetnog djeteta zbog kojih traži odobrenje.
Uz zahtjev je potrebno priložiti:
dokaz o prebivalištu
dokaze o imovini u vlasništvu maloljetnog djeteta,
rodni list za maloljetno dijete,
sudsku odluku o roditeljskoj skrbi u slučaju da dijete živi s jednim roditeljem
u slučaju kupoprodaje ili darovanja nekretnine ili pokretnine potrebno je priložiti nacrte ugovora za čije se zaključenje traži odobrenje Centra.
Roditelji su dužni Centru predočiti i druge dokaze kojima potkrepljuju svoj zahtjev ( naprimjer: da tu potrebu djeteta ne mogu podmiriti vlastitim sredstvima I sl. )
U ispitnom postupku sudjelu oba roditelja, a i dijete ako je sposobno shvatiti značenje postupka , pri čemu im se daje mogućnost da se izjasne o svim bitnim činjenicama i okolnostima vezanim uz podneseni zahtjev.
U slučaju kada je potrebno stručnjaci centra obavljaju neposredan uvid u obiteljske i socijalnoekonomske prilike roditelja i djeteta. Centar za socijalnu skrb tijekom postupka utvrđuje opravdanost i svrhovitost raspolaganja imovinom u vlasništvu djeteta , te u skladu s tomi donosi rješenje kojim se zahtjev usvaja ili odbija.

Napomena :
U slučaju davanja odobrenja roditelj je dužan dostaviti centru za socijalnu skrb dokaze o raspolaganju imovinom u skladu sa rješenjem Centra.

Ulaz

nach oben