Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > Djelatnosti > Obiteljsko pravna zaštita > Prava djece i roditelja na uzdržavanju

Prava djece i roditelja na uzdržavanju

PRAVA DJECE I RODITELJA NA UZDRŽAVANJE TE ULOGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB PO OBITELJSKOM ZAKONU

Obiteljskim zakonom čl. 206. propisano je da je uzdržavanje dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova, i srodnika u ravnoj lozi, kada je to predviđeno ObZ, kao i da obveznici uzdržavanja pridonose uzdržavanju prema svojim mogućnostima i potrebama uzdržavane osobe. (207. čl . Obz )

PROPISI koji se primjenjuju kao pravni izvori su:
- Ustav RH,
međunarodni mnogostrani i dvostrani ugovori, od kojih je najvažnija Konvencija o pravima djeteta, te Konvencija UN o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inozemstvu,
zakoni: obiteljski, zakon o istospolnim zajendicama, Zoo, Zpp, ovršni zakon, Zup, i Kazneni zakon,
provedbeni postupci: pravilnici

UZDRŽAVANJE JE: zakonska obveza, je strogo osobna obveza, uzdržavanje se nitko ne može unaprijed odreći; u. je pravo koje ne zastaruje, u. je privilegirano kod ovrhe u odnosu prema ostalim tražbinama.

(iznimka od općeg pravila da uzdržavanje kao pravo ne zastaruje postoji za bivše bračne ili izvanbarčne drugove, tj. bivši bračni dr. ne može tražiti uzdržavanje nakon isteka roka od 6 mjeseci od prestanka braka, a izvanbračni drug ili pratner/ica, nakon 6 mjeseci od prestanka izvanbračne zajendice.)

UZDRŽAVANJE DJECE od strane roditelja.
Konvencija o pravima djeteta izričito navodi da: Dijete ima pravo na životni standard primjeren djetetovom tjelesnom, duševnom, duhovnom, ćudorednom i društvenom razvoju, dok su roditelji ti koji su prije svih odgovorni osigurati unutar svojih sposobnosti i novčanih mogućnosti životne uvjete nužne za djetetov razvoj.

U skladu sa time, ministarstvo pravosuđa godišnje objavljuje Podatke o prosječnim potrebama djeteta s obzirom na troškove života, a isto je objavljeno u NN br. 38/13. (a koje i sud sukladno odredbama Obz, uzima u obzir kod određivanja visine iznosa)

Obiteljskim je zakonom roditeljima propisana dužnost uzdržavati svoje mldb. dijete bez obzira je su li zaposleni, uvijek kad su radno sposobni, po čl. 232st.2. te sve dok se dijete školuje, kao i nakon punoljetnosti, zatim i jednu godinu nakon školovanja, a kad se dijete ne može zaposliti.
Što znači da su:
Uvjeti za uzdržavanje punoljetnog djeteta su:
da se redovito školuje (redovito ispunjava studentske obaveze)
ako je završio školu ali se ne može zaposliti,
ako je punoljetno dijete neposobno za rad zbog bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja.


Čl. 216. Obz predviđa mogućnost uzdržavanja djece od strane bake i djeda ako roditelj po kojem su srodni ne uzdržava dijete. Uvjeti su isti kao i kad se radi o pravu na uzdržavanje djeteta od strane rodiotelja, ali je obveza supsidijarna.

Slijedeće pravo na uzdržavanje, a koje također ovdje potrebo spomenuti jeste pravo na uzdržavanje bračnog odnosno izvanbračnog druga.
Čl. 217. Obz, : bračni drug koji nema sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na uzdržavanje od svog bračnog druga.
Zahtjev se podnosi do zaključenja glavne rasprave u postupku za rastavu braka, a Iznimno, ako zahtjev za uzdržavanjem nije postavljen, bivši bračni drug može tužbom tražiti uzdržavanje u roku od 6 mjeseci od prestanka braka, ako su pretpostavke za uzdržavanje po čl. 217. –prethodno navedene- postojale u trenutku zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod braka.

Čl.222- Obz jednako se omogućuje da po prestanku izvanbračne zajednice po istim pretpostavkama kao i bračni drug, i izvanbračni drug ima pravo na uzdržavaje od drugog izvanbračnog druga. Tužba se podnosi u roku od 6 mejseci od prestanka izvanbračne zajednice. Prepostavke za uzdržavanje od izvanbračnog druga su: - da je izvanbr.zajednica prestala, - da je trajala najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajenidčko dijete,- da niti jedan od izvanbr.dr. nije u braku s trećom osobom,- da postoje pretpostavke po čl 217.Obz, - da je tužba podnesena u roku 6 mejseci od prestanka zajendice.

OSTVARIVANJE PRAVA NA UZDRŽAVANJE

Za određivanje uzdržavanja u pravilu je stvarno nadležan općinski sud.

Osobi koja ne plaća uzdržavanje ili odbija plaćati, slijede kaznene sankcije, : KZ RH čl.209. tko izbjegavanjem zaposlenja mijenjanjem radnog mjesta, mjesta boravka i prebivališta, otuđivajem imovine ili na drugi način izbjegava davanje uzdržavanje za osobu koju je na temelju ovršne odluke ili sudske nagodbe dužan uzdržavati, ili tko odbija izvršenje takve obveze , kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.Po st.2.istog će se kazniti novačanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

Obično se primjenjuje uvjetna osuda po st.3. kad sud počnitelju postavlja uvjet da isplati dospjele obveze a da ubuduće uredno ispunjava dužnosti uzdržavanja.

SUDJELOVANJE CSS u OBZ.

U odnosu na uzdržavanje , po čl. 230 Obz, centar će nastojati da se roditelji ili dijete koje se redovito školuje i nakon punoljetnosti i roditelji, IZVANSUDSKI nagode o visini, odnosno o povećanju doprinosa za uzdržavanje djeteta, i to uvijek kad je to moguće, vodeći računa o dobrobiti djeteta. Nagodba sklopljena u css je ovršna isprava. Nagodba se pokušava sklopiti uvijek, odnosno kad god je to moguće, a vodeći računa o dobrobiti djeteta. U ovom je slučaju dobrobit djeteta da što prije dobije uzdržavanje, te i zbog načela procesne ekonomije, kao i da se izbjegnu sudski i odvjetnički troškovi.

Ono što css može u ime djeteta pokrenuti jeste: čl. 234.- obz
St.1. - voditi parnicu o uzdržavanju ili za povećanje uzdržavanje, ako o djetetu skrbi druga osoba ili ustanova ili ako roditelj s kojim dijete živi to pravo ne ostvaruje iz neopravdanih razloga.
St.2. css može tražiti ovrhu odluke o uzdržavanju djeteta.

U css se vodi očevidnik suskih odluka o uzdržavanju i sklopljenih nagodbi, kao i priznatih privremenih uzdržavanja. Također će css nakon 6 mjeseci od dana primitka sudskih odluka i nagodbi provjeriti ispunjava li osoba svoju obvezu redovito i u cijelosti, te poduzeti mjere za zaštitu djetetovih inetersa.

Css u određenim postupcima pred sudom ima položaj stranke, dok se ostalim može pridružiti postupku kao stranka. Sud poziva css da sudjeluje u postupku radi zaštite interesa djeteta.

Css zastupa dobrobit djeteta, sudlovanje centra zamišljeno je kao dodatna pomoć djetetu da ostvari svoje pravo na uzdržavanje.

Css može u ime djeteta pokrenuti podstupak za uzdržavanje,
Css mora sudjelovati u postupku uzdržavanja kao umješač sui generis
Css može imati ulogu kao posebni pomagač suda (izvid na terenu).

U pravilu po ObZ, maloljetno dijete zastupa njegov zakonski zastupnik (roditelj, skrbik), te se smatra da zz i pokreće postupke za uzdržavanja i ovrhu, dok ako o djetteu skrbi drtuga osoba ili ustanova umjesto z.z. uzdržavanje u sudkom postupku može tražiti css.

Da oveznik uzdržavanja svoju obavezu NE ispunjava redovito, najčešće prijavljuju rodtelji i prije proteka roka od 6 mjeseci, na način, da se javlja u CSS zbog neplaćanja alimentacije, te se tada od strane css poziva sam obveznik uzdržavanja, opominje na obavezu redovitog plaćanja alimentacije, upozorava na kaznenu odgovornost, te na mogućnost pokretanja ovršnog postupka radi namirenja dugovanja. Ako po upozorenju roditelj i dalje ne izvršava svoju obvezu, css poduzima mjere za priznavanje prava na privremeno uzdržavanje, a to je:
u css se pokreće postupak za priznavanje prava na privremeno uzdržavanja po čl. 352.ObZ,
prijavljuje se općinskom državnom odvjetništvu počinitelj koji ne plaća uzdržavanje,
traži se ovrha odluke o uzdržavanju djeteta, roditelje se savjetuje da podnesu molbu odvjetničkoj komori za ostavrivanje besplatne pravne pomoći,
ako dosadašnji iznos uzdržavanja više ne odgovara dobi djeteta i njegovim potrebama, pokreće se i postupak za povišenje uzdržavanja.

 

PRIVREMENO UZDRŽAVANJE
Čl. 352. ObZ: ako roditelj koji je na temelju pravomoćne sudske odluke ili nagodbe sklopljene u css dužan pridonositi za uzdržavanje djeteta, ne udovoljava svojoj obvezi duže od šest mjeseci neprekidno ili ako nije platio za šest mjeseci s prekidima unutar razdoblja od sedam mjeseci, scc je dužan na prijedlog drugog roditelja ili po službenoj dužnosti, donijeti odluku o privremenom uzdržavanju i u skladu s njom isplaćivati uzdržavanje sve dok roditelj-obveznik uzdržavanja ne počne ponovno udovoljavati svojoj obvezi, u ukupnom trajanju od najdulje tri godine.
Privremeno uzdržavanje određuje se u iznosu od 50% iznosa za uzdržavanje određenog prema čl. 232.st.4. Obiteljskog zakona, odnosno
za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće,
za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće,
za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće.

Ministarstvo pravosuđa godišnje objavljuje Podatke o Minimalnim novčanim iznosima potrebnima za mjesečno uzdržavanje djeteta (a isti su vezani uz , a isto je 27.03.2013. objavljeno u NN RH br. 38/13.


PROBLEMI:
Koji se najviše javljaju kod ostvarenja uzdržavanja je OVRHA. Ovrha je važna za ostvarenje prava djeteta na uzdržavanje nakon provedenog parničnog postupka ili nagodbe, a taj dio postupka u praksi izaziva velike teškoće kad obveznik uzdražavanja nema ili skriva imovinu na kojoj bi se uzdržavanje moglo provesti.
Česta je i procjena CSS da se od dužnika uzdržavanja ni u ovršnom posutpku ne bi mogao ostvariti povrat sredstava datih na ime privremenog uzdržavanja, dok se radi provođenja parničnog i ovršnog postupka stvaraju sudski troškovi, koji padaju na teret državnog proračuna.

 

Ulaz

nach oben