URL: czss-ck.hr/?

O nama


Centar za socijalnu skrb Čakovec je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 33/2012)

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.
Centar za socijalnu skrb Čakovec osnovan je za područje Međimurske Županije koja na površini od 729,50 km2 broji ukupno 114.414 stanovnika prema prvim preliminarnim rezultatima posljednjeg popisa stanovništva iz 2011. godine Državnog zavoda za statistiku i kao takva spada u najgušće naseljeno područje Republike Hrvatske, odmah iza Grada Zagreba.

Sjedište Centra je na lokaciji Jakova Gotovca 9 ,Čakovec,a u njegovu sastavu djeluju i dvije podružnice u gradovima Mursko Središće i Prelog.Radom Centra neposredno rukovodi ravnatelj,dok podružnicu vodi predstojnik.
Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

 
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NA TEMELJU JAVNIH OVLASTI:

1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne I kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,

2. provodi izvršenja rješenja,

3. vodi propisane očevidnike,

4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,

5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,

6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,

7. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,

8. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,

9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,

10. vodi evidenciju posvojitelja.

 

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove
zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.
Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,

2. obavlja stručno-analitičke poslove,

3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,

4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,

5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,

6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,

7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne)
samouprave i Grada Zagreba,

8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi

9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,

10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,

11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,

12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,

13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica,

14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,

15. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.UPRAVNO VIJEĆE CENTRA

Nadležno Ministarstvo imenovalo je dana 28. lipnja 2016. godine Upravno vijeće, za mandatno razdoblje od četiri godine, koje upravlja Centrom za socijalnu skrb Čakovec, u slijedećem sastavu:

- 3 ( tri ) predstavnika osnivača, a to su: Gordana Ramušćak, dipl. pedagog
predsjednica, dr. med. Goran Kozjak, spec. opće kirurgije i Dijana Fric, prof.


- 1 (jedan ) predstavnik jedinice područne(regionalne) samouprave, a to

je: dr. sc. Sonja Tošić-Grlač i

- 1 (jedan ) predstavnik radnika zaposlen u Centru,a to je: Jelena Haluga

Novak,dipl.pravnik.


Centrom za socijalnu skrb Čakovec upravlja Upravno vijeće,čije članove je dana 27.lipnja 2102.godine imenovalo nadležno Ministarstvo, u slijedećem sastavu:

- 3 ( tri ) predstavnika osnivača,a to su: Sanja Krištofić –inž.meh.tehn,
predsjednica,Željko Pavlic,dipl.def. i Damira Vresk,dipl.pravnik,
- 1 (jedan ) predstavnik jedinice područne(regionalne) samouprave,a to

je : Boris Valpatić,dr.med, i

- 1 (jedan ) predstavnik radnika zaposlen u Centru,a to je: Jelena Haluga

Novak,dipl.pravnik.STATUT CENTRA

Centar za socijalnu skrb ima statut kojim se pobliže uređuje ustroj centra za socijalnu skrb, tijela, njihova nadležnost i način odlučivanja te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti.Statut centra za socijalnu skrb donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

 

STRUČNO VIJEĆE CENTRA

Centar za socijalnu skrb Čakovec ima Stručno vijeće koje raspravlja i ravnatelju daje prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i Statutom , a čine ga predstojnici podružnica i voditelji osnovnih ustrojbenih jedinica.RADNICI CENTRA

U Centru za socijalnu skrb Čakovec i Podružnicama Prelog i Mursko Središće zaposleno je ukupno 43 radnika. Od navedenog broja zaposlenih je 34 stručnih radnika i 8 radnika koji obavljaju administrativne,računovodstvene i pomoćno- tehničke poslove te 1 ravnatelj/ica.Stručne poslove u Centru obavljaju socijalni radnik, psiholog, pravnik i socijalni pedagog . Poslovi se u pravilu obavljaju timski.
Stručni radnici centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet I ovlasti.
Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom I obiteljskom životu korisnika.FINANCIRANJE

Centar za socijalnu skrb Čakovec se financira sredstvima državnog proračuna,a u proračunu Međimurske Županije osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra. Ukupan budžet Centra za socijalnu skrb Čakovec na godišnjoj razini iznosi oko 80.000.000,00 kuna.ORGANIZACIJA RADA CENTRA

Od 2010. godine u Centru za socijalnu skrb Čakovec uvedena je nova organizacija rada.
Centar ima Prednji i Stražnji ured s odjelima u kojima su poslovi organizirani po teritorijalnom principu , a to znači da se nadležnost za postupanje utvrđuje prema adresi prebivališta korisnika.
I.PREDNJI URED
Ravnatelj
Računovodstvo
Urudžbeni zapisnik – pisarnica
Poslovi evidencije i dokumentacije
Pomoćno-tehnički poslovi : spremačica/dostavljačica
PRIJEMNI URED – poslovi informiranja i prijemne/ početne procjene potreba
korisnika
II. STRAŽNJI URED
Odjel za novčane naknade
Odjel za djecu, mladež i obitelj
Odjel za odrasle osobe

 

ORGANIZACIJA RADA PODRUŽNICA

I.PREDNJI URED
Predstojnik podružnice
Urudžbeni zapisnik – pisarnica
Poslovi evidencije i dokumentacije
Pomoćno-tehnički poslovi : spremačica/dostavljačica

II.STRAŽNJI URED
Odjel za novčane naknade
Odjel za odrasle osobe

 

STANDARDI KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA

Odlukom resornog ministra o standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi u Centru je u lipnju 2010 godine osnovan Tim za kvalitetu .
Timove za kvalitetu čine posebno motivirani stručni i drugi radnici ustanove zaduženi za analizu stanja , utvrđivanje stručnih, kadrovskih, prostornih i drugih resursa i potreba ustanove i izradu prve samoprocjene standarda kvalitete socijalnih usluga .
Cilj uvođenja standarda kvalitete socijalnih usluga je podizanje razine kvalitete pružanja usluga.
Standardi kvalitete opisuju kako trebaju izgledati kvalitetne socijalne usluge i predstavljaju polaznu osnovu za mjerenje kvalitete socijalnih usluga,čime se omogućuje precizna i transparentna evaluacija svakog pojedinog pružatelja usluga.
Izvješče o prvoj samoprocjeni i Akcijski plan poboljšanja kvalitete usluga Centra i svih podružnica dostavljeno je resornom ministarstvu u siječnju 2011 godine , uz obvezu daljnje provedbe i praćenja Akcijskog plana kako bi se dostigli i održali minimalni standardi kvalitete naših usluga.
U siječnju 2013.godine nadležnom Ministarstvu poslana je dokumentacija Centra i drugih dionika koja treba služiti kao dokaz usklađenosti sa standardima kvalitete.

 

SURADNJA

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Centar za socijalnu skrb Čakovec surađuje i razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva , volonteri , službe lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana.